Patrons

Chief Patron

Speaker 1

Dr. G. Viswanathan

Chancellor, VIT

Patrons

Speaker 2

Mr. Sankar Viswanathan

Vice-President, VIT

Speaker 2

Dr. Sekar Viswanathan

Vice-President, VIT

Speaker 2

Mr. G V Selvam

Vice-President, VIT

Speaker 3

Dr. Sandhya Pentareddy

Executive Director, VIT

Speaker 3

Ms. Kadhambari S. Viswanathan

Assistant Vice President , VIT

Speaker 4

Dr. Rambabu Kodali

Vice Chancellor, VIT

Speaker 4

Dr. V. S. Kanchana Bhaaskaran

Pro Vice Chancellor, VIT Chennai

Speaker 2

Dr. P.K.Manoharan

Additional Registrar, VIT Chennai